AVG

In artikel 10 van onze algemene bepalingen is opgenomen dat wij bij de uitvoering van de door u verstrekte opdracht en het verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen. Wij verwerken daartoe persoonsgegevens uitsluitend voorzover niet onverenigbaar met het doel waarvoor deze worden verkregen. Zo nodig sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens  te beveiligen tegen vernietiging, verlies en onbevoegde toegang.

U stemt er mee in dat wij ten behoeve van de dienstverlening en de optimalisering daarvan werken met derden zoals ICT-dienstverleners en leveranciers van administratietools of vakliteratuur en met andere adviseurs in het kader van onze multidisciplinaire advisering zodat wij in dat kader persoonsgegevens delen met deze derden. Wij sluiten zo nodig een verwerkersovereenkomst met ingeschakelde (sub)verwerkers.